แบบวงกลมในแนวด pdf จ ย ง การเคล อนท ว

Home » Buriram » การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง pdf ว จ ย

Buriram - การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง Pdf ว จ ย

in Buriram

ถามวาต องตทลรกกอล ฟไป ณ ทส ศทคา มถมเท าใดกกบแนวระดกบ 1 tan

การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง pdf ว จ ย

3. การเคลื่อนที่แบบวงกลม. บทที่งานและพล 6 - ังงาน 2 ตัวอย 6-1าง ลากกล องบนพื้นฝ ดระดั บดวยแรง f เอียงทํุมาม θ กับระด จากแผนภาพแทนแรงับ แรงที่, การเคลื่อนที่แบบวงกลม 2 เพียงแนวเดียวเท่าน้ัน และในกรณีอัตราเร็วของวตัถุจะมีค่าคงที่ การหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a c) กาหนดให้วัตถุอันหนึ่ง.

3. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่ี่อนทแบบหมุน (ROTATION). การเคลื่ี่ อนท การเคลื่ี่อนทัของวุตถแบ งได นเป3 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นตรง 2. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นโค ง 2.1 การเคลื่ี่อนทิถแบบวีทางโค, การเคลื่อนที่แบบวงกลม 2 เพียงแนวเดียวเท่าน้ัน และในกรณีอัตราเร็วของวตัถุจะมีค่าคงที่ การหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a c) กาหนดให้วัตถุอันหนึ่ง.

การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. Sign In. Whoops! There was a problem previewing การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. Retrying. กัน 2 ข อ ซึ่งการเคล ื่อนที่ของแผ นกระดานจ ัดเป นการเคล ื่อนที่แบบเล ื่อนที่ในแนวโค ง เนื่องจาก ทุกๆ เส นบนแผ นกระดาน (เช นเส นขอบท ั้งสองข าง

การวัดแบบจ ุด วัด ณ จุดสายตาตกกระทบช ิ้นงานหร ือจุดที่คนงานท ํางานอย ู โดย วางเซลล รับแสงในแนวระนาบก ับชิ้นงาน ่ ้่ 11 2. เคลื่ี่อนท แบบหมุนเป นการเคลื่ี่อนท แบบเสนตรง แกนต อ(Linkages) การเคลื่ี่อนทีแบบส ซอการ เคลื่ี่อนทแบบแกว งไกว 1 และ 2 ข อเหวี่ยงกั

การเคลื่ี่ของสอนทตวั์แบ่งออกได ้เป็น 3 แบบ คือ แบบการสไลด์แบบที่ไมใช่้กล้ามเนื้อ และแบบที่ใช้. กล้ามเนื้อ 2. แบบที่ไม่ใช้ ขั้นตอนท ี่ 2 จะเป นการเคล อนทื่ี่จากจุด b′a′′ ไปยังจุด b′a′ ซึ่งเป นการหม ุนรอบจ ุด b′

1. การเคลื่ี่อนทแบบเลี่ื่ (translation) อนทเป นการเปลี่ําแหนยนต ังของวตถุในแนวเส นตรงหร ง ือเส นโค 2. การเคลื่ี่อนทแบบหมุน (rotation) เป นการเ “ Sz ” หมายถึง การเคลื่อนตัวของด ินในแนวด ิ่ง พล ังงานท ี่ใช ใน การ ที่มีผลต อการเคล ื่อนตัวและแรงส ั่นสะเท ือนของดิน ได แก อุปกรณ ตอก .1 : หน า 5 มยผ

กัน 2 ข อ ซึ่งการเคล ื่อนที่ของแผ นกระดานจ ัดเป นการเคล ื่อนที่แบบเล ื่อนที่ในแนวโค ง เนื่องจาก ทุกๆ เส นบนแผ นกระดาน (เช นเส นขอบท ั้งสองข าง ในขณะที่จุกยางเคล ื่อนที่แบบวงกลม ถ าเชือกที่ผูกติดจุกยางขาดด ังรูป จุกยางจะเคล ื่อนที่อย างไร ให วาดรูปแสดงท ิศทาง?

ด้านล่างนี้เป็นบุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2530 22 เมษายน - ปราการ ไรวา นักร้องนำวงเ 28 พฤษภาคม - อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย นักแสดงและนักร้องหญิงชาว กัน 2 ข อ ซึ่งการเคล ื่อนที่ของแผ นกระดานจ ัดเป นการเคล ื่อนที่แบบเล ื่อนที่ในแนวโค ง เนื่องจาก ทุกๆ เส นบนแผ นกระดาน (เช นเส นขอบท ั้งสองข าง

การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. Sign In. Whoops! There was a problem previewing การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. Retrying. การอ างอิํงตาแหน งในการเลี้ ยวดวยล อหน า θ = SIN -1 (W/R) (3) สําหรับการต ิดตั้งกล องจะต ิดตั้งกล องไว ที่ด านหน าของ

การเคลื่ี่อนทของมวลย ๆอย ในแนววงกลม มุี่มท กวาดไปและถื อว นปราเปิมาณเวกเตอร เรี ยก ว า การกระจัดเชิุมงม( ∆θ) และหาทิศทางของการกระจัิดเชุงมมโดย บทที่การเคล 3 ื่ี่ในแนวตรงอนท ในการศึกษาวิชาฟ สิ กสเริ่มต ึนศกษาด วยวิชากลศาสตร ซึ่ งกลาวถึงการ เคลื่ี่อนทัของวุตถ แบ งเปนสองส วนคือ จลนศาสตร

และกิจกรรมทางว ัฒนธรรมอ ื่นๆ ต่อมาในป ีค.ศ. 1994 หน่วยงานท ้องถิ่นได้รับ เงินช่วยเหล ือจากสมาพ ันธรัฐ (Federal grant) ในการจัดทำโครงการถนนคนเด ิน การเคลื่อนที่แบบวงกลม 2 เพียงแนวเดียวเท่าน้ัน และในกรณีอัตราเร็วของวตัถุจะมีค่าคงที่ การหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a c) กาหนดให้วัตถุอันหนึ่ง

ถามวาต องตทลรกกอล ฟไป ณ ทส ศทคา มถมเท from SCIENCE 1 at Thammasat University บทที่การเคล 3 ื่ี่ในแนวตรงอนท ในการศึกษาวิชาฟ สิ กสเริ่มต ึนศกษาด วยวิชากลศาสตร ซึ่ งกลาวถึงการ เคลื่ี่อนทัของวุตถ แบ งเปนสองส วนคือ จลนศาสตร

การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. Sign In. Whoops! There was a problem previewing การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ.pdf. Retrying. กัน 2 ข อ ซึ่งการเคล ื่อนที่ของแผ นกระดานจ ัดเป นการเคล ื่อนที่แบบเล ื่อนที่ในแนวโค ง เนื่องจาก ทุกๆ เส นบนแผ นกระดาน (เช นเส นขอบท ั้งสองข าง

สาหรบวนลาพกรอนทตองจายในสสปดาหทางานกอนสปดาหทางานทมวนหยดนกขตฤกษหารดวย 20 การคานวณทตางออกไปจะใชสาหรบวนหยดนกขตฤกษ ระหวาง 1 มกราคม 2018 ถง 30 มถนายน การเคลอนทแบบโพร เจกไทล แบบวงกลม from AA 1

บทที่การเคล 3 ื่ี่ในแนวตรงอนท ในการศึกษาวิชาฟ สิ กสเริ่มต ึนศกษาด วยวิชากลศาสตร ซึ่ งกลาวถึงการ เคลื่ี่อนทัของวุตถ แบ งเปนสองส วนคือ จลนศาสตร บทที่งานและพล 6 - ังงาน 2 ตัวอย 6-1าง ลากกล องบนพื้นฝ ดระดั บดวยแรง f เอียงทํุมาม θ กับระด จากแผนภาพแทนแรงับ แรงที่

การทดลองที่การแกว 7 งของลูกตุ ิมนาฬกาและการเคลื่ี่อนทิแบบซมเป ลฮาร โมน ิก 7 - 3 อุปกรณ การทดลอง 1. ลูกต เหลุ ม็ก ไม ทองเหล ื อง 2 ที่สําคัญในการศ ึกษาเกี่ยวกับการเคล ื่อนที่ดังต อไปนี้ 9.1.1 ระยะทาง (Distant) ระยะทาง คือความยาวท ี่วัดตามแนวเส นทางการเคล ื่อนที่ของวัตถุจากจุด

การเคลอนทแบบโพร เจกไทล แบบวงกลม from AA 1 การเคลอนทแบบโพร เจกไทล แบบวงกลม from AA 1

และกิจกรรมทางว ัฒนธรรมอ ื่นๆ ต่อมาในป ีค.ศ. 1994 หน่วยงานท ้องถิ่นได้รับ เงินช่วยเหล ือจากสมาพ ันธรัฐ (Federal grant) ในการจัดทำโครงการถนนคนเด ิน การเคลื่ี่ อนท การเคลื่ี่อนทัของวุตถแบ งได นเป3 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นตรง 2. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นโค ง 2.1 การเคลื่ี่อนทิถแบบวีทางโค

กัน 2 ข อ ซึ่งการเคล ื่อนที่ของแผ นกระดานจ ัดเป นการเคล ื่อนที่แบบเล ื่อนที่ในแนวโค ง เนื่องจาก ทุกๆ เส นบนแผ นกระดาน (เช นเส นขอบท ั้งสองข าง 1. การเคลื่ี่อนทแบบเลี่ื่ (translation) อนทเป นการเปลี่ําแหนยนต ังของวตถุในแนวเส นตรงหร ง ือเส นโค 2. การเคลื่ี่อนทแบบหมุน (rotation) เป นการเ

“ Sz ” หมายถึง การเคลื่อนตัวของด ินในแนวด ิ่ง พล ังงานท ี่ใช ใน การ ที่มีผลต อการเคล ื่อนตัวและแรงส ั่นสะเท ือนของดิน ได แก อุปกรณ ตอก .1 : หน า 5 มยผ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแนววงแหวนไฟนี้ เช่น แผ่นดินไหวคาสคาเดีย แมกนิจูด 9.0 เกิดเมื่อ ค.ศ. 1700; แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา

5-1 แรงของการเคลื่ี่อนทแบบวงกลม_____ อนุภาคเคลื่ี่ นวงกลมอนทเป รัีศมด R วยความเร็วคงที่เรียกว าอนุภาคมี การเคลื่ี่อนท การเคลื่อนที่ในแนวระดับเป นการเคลื่อนที่ด วยความเร็วคงที่ เนื่องจากไม มีแรงลัพธ มากระทํา การพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล นี้ สามารถ

ถามวาต องตทลรกกอล ฟไป ณ ทส ศทคา มถมเท าใดกกบแนวระดกบ 1 tan

การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง pdf ว จ ย

การทดลองที่ 7 rmutphysics.com. สาหรบวนลาพกรอนทตองจายในสสปดาหทางานกอนสปดาหทางานทมวนหยดนกขตฤกษหารดวย 20 การคานวณทตางออกไปจะใชสาหรบวนหยดนกขตฤกษ ระหวาง 1 มกราคม 2018 ถง 30 มถนายน, “ Sz ” หมายถึง การเคลื่อนตัวของด ินในแนวด ิ่ง พล ังงานท ี่ใช ใน การ ที่มีผลต อการเคล ื่อนตัวและแรงส ั่นสะเท ือนของดิน ได แก อุปกรณ ตอก .1 : หน า 5 มยผ.

Phy Online pec9.com ตะลุยโจทย โควตามช ี่ 2 ื่ี่ 2 ตะลุยโจท. เคลื่ี่อนท แบบหมุนเป นการเคลื่ี่อนท แบบเสนตรง แกนต อ(Linkages) การเคลื่ี่อนทีแบบส ซอการ เคลื่ี่อนทแบบแกว งไกว 1 และ 2 ข อเหวี่ยงกั, ถามวาต องตทลรกกอล ฟไป ณ ทส ศทคา มถมเท from SCIENCE 1 at Thammasat University.

บทที่งานและพล 6 ังงาน

การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง pdf ว จ ย

การทดลองที่ 7 rmutphysics.com. แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแนววงแหวนไฟนี้ เช่น แผ่นดินไหวคาสคาเดีย แมกนิจูด 9.0 เกิดเมื่อ ค.ศ. 1700; แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา การสร างรูปแบบการเคล ื่อนไหว Animationในลักษณะการหม ุนเป นวงกลม จุดประสงค 1.สร างชิ้นงานเพ ื่อทํา Animation ตามความต องการ.

การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง pdf ว จ ย


¾ เงื่อนไขท ี่จําเป นสําหรับการเคล ื่อนที่แบบหม ุนมี 2 ประการ คือ 1) ทุก ๆ อณูของวัตถุต องเคล ื่อนที่ในแนววงกลม สาหรบวนลาพกรอนทตองจายในสสปดาหทางานกอนสปดาหทางานทมวนหยดนกขตฤกษหารดวย 20 การคานวณทตางออกไปจะใชสาหรบวนหยดนกขตฤกษ ระหวาง 1 มกราคม 2018 ถง 30 มถนายน

การเคลื่ี่ อนท การเคลื่ี่อนทัของวุตถแบ งได นเป3 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นตรง 2. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นโค ง 2.1 การเคลื่ี่อนทิถแบบวีทางโค ขั้นตอนท ี่ 2 จะเป นการเคล อนทื่ี่จากจุด b′a′′ ไปยังจุด b′a′ ซึ่งเป นการหม ุนรอบจ ุด b′

การเคลื่ี่อนทของมวลย ๆอย ในแนววงกลม มุี่มท กวาดไปและถื อว นปราเปิมาณเวกเตอร เรี ยก ว า การกระจัดเชิุมงม( ∆θ) และหาทิศทางของการกระจัิดเชุงมมโดย การเคลื่ี่ของสอนทตวั์แบ่งออกได ้เป็น 3 แบบ คือ แบบการสไลด์แบบที่ไมใช่้กล้ามเนื้อ และแบบที่ใช้. กล้ามเนื้อ 2. แบบที่ไม่ใช้

สาขาฟ สิกส สถาบันส งเสริมการสอนว ิทยาศาสตร การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคล ื่อนที่แบบฮาร มอนิกอย างง าย โดยใช กระบวนการทางว ิทยาศาสตร การสืบ การสร างรูปแบบการเคล ื่อนไหว Animationในลักษณะการหม ุนเป นวงกลม จุดประสงค 1.สร างชิ้นงานเพ ื่อทํา Animation ตามความต องการ

เคลื่ี่อนท แบบหมุนเป นการเคลื่ี่อนท แบบเสนตรง แกนต อ(Linkages) การเคลื่ี่อนทีแบบส ซอการ เคลื่ี่อนทแบบแกว งไกว 1 และ 2 ข อเหวี่ยงกั การเคลื่ี่ อนท การเคลื่ี่อนทัของวุตถแบ งได นเป3 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นตรง 2. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นโค ง 2.1 การเคลื่ี่อนทิถแบบวีทางโค

การเคลื่อนที่แบบวงกลม 3 ความเร่งสู่ศูนยก์ลางเพียงแนวเดียวเท่าน้ัน และในกรณีอัตราเร็วของวตัถุจะมีค่าคงที่ การหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a c บทที่งานและพล 6 - ังงาน 2 ตัวอย 6-1าง ลากกล องบนพื้นฝ ดระดั บดวยแรง f เอียงทํุมาม θ กับระด จากแผนภาพแทนแรงับ แรงที่

กัน 2 ข อ ซึ่งการเคล ื่อนที่ของแผ นกระดานจ ัดเป นการเคล ื่อนที่แบบเล ื่อนที่ในแนวโค ง เนื่องจาก ทุกๆ เส นบนแผ นกระดาน (เช นเส นขอบท ั้งสองข าง เคลื่ี่อนท แบบหมุนเป นการเคลื่ี่อนท แบบเสนตรง แกนต อ(Linkages) การเคลื่ี่อนทีแบบส ซอการ เคลื่ี่อนทแบบแกว งไกว 1 และ 2 ข อเหวี่ยงกั

การทดลองที่การแกว 7 งของลูกตุ ิมนาฬกาและการเคลื่ี่อนทิแบบซมเป ลฮาร โมน ิก 7 - 3 อุปกรณ การทดลอง 1. ลูกต เหลุ ม็ก ไม ทองเหล ื อง 2 (f=673.447)ด านทักษะการว ิ่ง(f=669.008)ด านทักษะการกระโดด(f=588.267)โดยการ จัดกิจกรรมเคล ื่อนไหวเช ิงสร างสรรค ส งผลต อพัฒนาการด านร างกายโดยรวมร อยละ 99.2 (

การเคลื่ี่อนทของมวลย ๆอย ในแนววงกลม มุี่มท กวาดไปและถื อว นปราเปิมาณเวกเตอร เรี ยก ว า การกระจัดเชิุมงม( ∆θ) และหาทิศทางของการกระจัิดเชุงมมโดย ขั้นตอนท ี่ 2 จะเป นการเคล อนทื่ี่จากจุด b′a′′ ไปยังจุด b′a′ ซึ่งเป นการหม ุนรอบจ ุด b′

สาขาฟ สิกส สถาบันส งเสริมการสอนว ิทยาศาสตร การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคล ื่อนที่แบบฮาร มอนิกอย างง าย โดยใช กระบวนการทางว ิทยาศาสตร การสืบ (f=673.447)ด านทักษะการว ิ่ง(f=669.008)ด านทักษะการกระโดด(f=588.267)โดยการ จัดกิจกรรมเคล ื่อนไหวเช ิงสร างสรรค ส งผลต อพัฒนาการด านร างกายโดยรวมร อยละ 99.2 (

การเคลอนทแบบโพร เจกไทล แบบวงกลม from AA 1 ถามวาต องตทลรกกอล ฟไป ณ ทส ศทคา มถมเท from SCIENCE 1 at Thammasat University

ที่สําคัญในการศ ึกษาเกี่ยวกับการเคล ื่อนที่ดังต อไปนี้ 9.1.1 ระยะทาง (Distant) ระยะทาง คือความยาวท ี่วัดตามแนวเส นทางการเคล ื่อนที่ของวัตถุจากจุด ทาใหก ารเคลอื่นทเี่ป็นแนวเสน โคง ถา การเคลอื่นทดี่ังกล าวไม มีแรงตา นอากาศ การเคลอื่นที่ในแนวระดับจะ เคลื่อนที่ด วยความเร็วคงที่และการ

การเคลื่อนที่แบบวงกลม 3 ความเร่งสู่ศูนยก์ลางเพียงแนวเดียวเท่าน้ัน และในกรณีอัตราเร็วของวตัถุจะมีค่าคงที่ การหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a c แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแนววงแหวนไฟนี้ เช่น แผ่นดินไหวคาสคาเดีย แมกนิจูด 9.0 เกิดเมื่อ ค.ศ. 1700; แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา

และกิจกรรมทางว ัฒนธรรมอ ื่นๆ ต่อมาในป ีค.ศ. 1994 หน่วยงานท ้องถิ่นได้รับ เงินช่วยเหล ือจากสมาพ ันธรัฐ (Federal grant) ในการจัดทำโครงการถนนคนเด ิน ¾ เงื่อนไขท ี่จําเป นสําหรับการเคล ื่อนที่แบบหม ุนมี 2 ประการ คือ 1) ทุก ๆ อณูของวัตถุต องเคล ื่อนที่ในแนววงกลม

การอ างอิํงตาแหน งในการเลี้ ยวดวยล อหน า θ = SIN -1 (W/R) (3) สําหรับการต ิดตั้งกล องจะต ิดตั้งกล องไว ที่ด านหน าของ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแนววงแหวนไฟนี้ เช่น แผ่นดินไหวคาสคาเดีย แมกนิจูด 9.0 เกิดเมื่อ ค.ศ. 1700; แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา

การเคลื่ี่ของสอนทตวั์แบ่งออกได ้เป็น 3 แบบ คือ แบบการสไลด์แบบที่ไมใช่้กล้ามเนื้อ และแบบที่ใช้. กล้ามเนื้อ 2. แบบที่ไม่ใช้ ในขณะที่จุกยางเคล ื่อนที่แบบวงกลม ถ าเชือกที่ผูกติดจุกยางขาดด ังรูป จุกยางจะเคล ื่อนที่อย างไร ให วาดรูปแสดงท ิศทาง?

การวัดแบบจ ุด วัด ณ จุดสายตาตกกระทบช ิ้นงานหร ือจุดที่คนงานท ํางานอย ู โดย วางเซลล รับแสงในแนวระนาบก ับชิ้นงาน ่ ้่ 11 2. 3. คานวณหาปรํ ิมาณที่เกี่ยวข องกับการเคล ื่อนที่ในแนวตรงท ั้งแนวราบ และแนวดิ่ง 4. ทดลองและอธิบายลักษณะการเคล ื่อนที่แบบโพรเจ

การเคลื่ี่ อนท การเคลื่ี่อนทัของวุตถแบ งได นเป3 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นตรง 2. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นโค ง 2.1 การเคลื่ี่อนทิถแบบวีทางโค การเคลื่อนที่แบบวงกลม 3 ความเร่งสู่ศูนยก์ลางเพียงแนวเดียวเท่าน้ัน และในกรณีอัตราเร็วของวตัถุจะมีค่าคงที่ การหาความเร่งสู่ศูนย์กลาง (a c

การเคลื่ี่ อนท การเคลื่ี่อนทัของวุตถแบ งได นเป3 ลักษณะ คือ 1. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นตรง 2. การเคลื่ี่อนทในแนวเส นโค ง 2.1 การเคลื่ี่อนทิถแบบวีทางโค ขั้นตอนท ี่ 2 จะเป นการเคล อนทื่ี่จากจุด b′a′′ ไปยังจุด b′a′ ซึ่งเป นการหม ุนรอบจ ุด b′

การเคล อนท แบบวงกลมในแนวด ง pdf ว จ ย

บทท ี่การเคล 2 ื่ี่ชุดอนท 2 44 ออกจากที่จอดไปตามถนนตรงด ัตราเร งคงตัว 2 เมตรต อ วยอ วินาที2ี ในช วงเวลา 5 วินาที แล วเคลื่ี่ต อนท วยอัอไปดตราเร็วคงตั เคลื่ี่อนท แบบหมุนเป นการเคลื่ี่อนท แบบเสนตรง แกนต อ(Linkages) การเคลื่ี่อนทีแบบส ซอการ เคลื่ี่อนทแบบแกว งไกว 1 และ 2 ข อเหวี่ยงกั