ราชภ ไวยากรณ ฏ pdf อ งกฤษ

Home » Pathum Thani » ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ pdf

Pathum Thani - ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ Pdf

in Pathum Thani

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in

ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ pdf

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in. ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น., โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น.

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in. นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้, 43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย.

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น 43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน 43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย

ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น 43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย

ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in

ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ pdf

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in. มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน, ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น..

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in. โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น, โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น.

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in

ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ pdf

การพัฒนาหล กสัูตรท้องถิ่น เรื่อง How to make food in. โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น..

ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ pdf


โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น 43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน 43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

โครงการภาษาอ งกฤษเพ อการเร ยนปร ญญาเอก Helping Ph.D candidates Attain a Higher Level of English Excellence ความเป นมา เน องจากการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในประเทศไทยเป นการเร ยนการสอนท เน น นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้

43 กําจัดจดอุ่อนไวยากรณ ์-สนทนา = Grammar and conversation ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 2 ภาพพิมพ์ 44 เก่งภาษาอ ังกฤษจากข ่าว (พร้อมแปลศ ัพท์และสํานวน) ชาญชัย ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน

มหาวทยาลิัยราชภั ฏบานสมเด็ จเจาพระยา ไวยากรณ กรณีที่เป นศัพท เทคนิคควรใช ศัพท บัญญัติ พร อมวงเล ็บภาษาต างประเทศก ํากับใน ระบบสารบรรณอเลิกทรอน็ กสิ (e-Document) ์ จำนวน ๒ รุ่น ร่นทุ่ี๑ วันพธทุี่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ไวยากรณ อ งกฤษ ราชภ ฏ pdf

นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้ นับวันได้รบการพั ัฒนาเพ ิ่มมากข ้นึ จึงทําให้ภาษาอ ังกฤษ มีความ จําเป็นต่อการใช ้ชีวิตร่วมกับพลโลก (Global Citizen) เรียนรู้